Search
Close this search box.

.

.

Håll koll på sniglar, jordloppa och bekämpning i stubben – Fokus i fält

Nu är tid att hålla koll på och förbygga allvarliga snigelangrepp och jordloppa med rätt sorts management. Vi tipsar om vad du kan tänka på när det gäller sniglar. Och eftersom rapsen fortfarande inte är betat med effektiva medel mot jordloppa, måste du se till att bekämpa dem i rätt tid och med rätt medel. Tänk också på att  bekämpa ogräset i stubben – det är så du planerar bäst för en bra skörd även kommande säsong. 

 Kontrollera fälten efter sniglar

Sniglar bör du ha respekt för och förebyggande av allvarliga snigelangrepp kan göras med lite management:
 • Jorden hålls svart från skörd till att höstrapsen etableras antingen vid jordbearbetning eller glyfosatbehandling.
 • Vid etablering av rapsen bör du se till så att såbädden är finkornig och packad, så att det inte finns kokor som sniglarna lätt kan röra sig emellan.
 • På mycket lerhaltig jord kan det vara en fördel att inte plöja och iställlet harva djupt ett par gånger, eftersom såbädden annars kan bli för kokig. Grov kultivatorsådd kan vara riskabelt på lerjord, eftersom sniglarna lätt kan flytta sig mellan fukt i jorden och mat på ytan. Harvning innan kultivatorsådden kan reducera snigelrisken.
När du bekämpar sniglar med snigelbekämpningsmedel kan du inte förvänta en effekt på samma sätt som vid en bekämpning med insekticider. Det är därför viktigt att du ligger steget före sniglarna och detta gör du genom att kontrollera om det finns sniglar! Gör det till en vana att lägga ut ett snigelskydd i marken med lite lockmat som till exempel vetekärnor eller müsli. Lägg en träplatta över för att bevara fukten och kontrollera på morgonen, och du får snabbt en bild av hur mycket sniglar du har på dina marker. Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till annan föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.  Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna. Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt.

Rapsen betas fortfarande inte med effektiva medel mot jordloppa

Håll ett öga på bitmärken och var uppmärksam på angrepp från vuxna rapsjordloppor redan från begynnande groning, då rapsen är som allra mest känslig för motgång. Ett tidigt angrepp från rapsjordloppor i groningsfasen kan i värsta fall tunna ut plantbeståendet så våldsamt att grödan ödeläggs. Om mer än 5 % av bladarealen gnagas bort runt rapsens kimbladstadie och fram till att rapsen har 4 blad använder du:
 • 0,05 % l Nexide CS per ha
 

Glyfosat i stubben innan höstsådd

Innan direktsådd och vid plöjningfri odling finns ofta behov för bekämpning av plantor från spillsäd innan man sår höstgrödan på arealen. Den markbehandling som görs innan och i förbindelse med sådd är ofta inte tillräcklig för att bekämpa ogräset, så vi rekommenderar därför att ogräset bekämpas med:
 • 1,1 – 2,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
 • 1,5 – 2,7 l Glypper + additiv pr. ha
Om gräsogräs som rajgräs har blivit tuvor är det viktigt att använda en förnuftig dos glyfosat på upp till 1200 gram motsvarande 2,5 l Glyphomax HL per ha. Bekämpning av kvickrot och tistlar med mera 3-4 veckor efter skörden när kvickrot och tistel har god tillväxt uppnås den bästa effekten. När ogräset har den storleken kan vi få glyfosat transporterat ut i änden av rötterna och därmed uppnå den maximala effekten. Rekommederad dos:
 • 2,3 – 3,0 l Glyphomax 480 + additiv pr. ha eller
 • 3,0 – 4-0 l Glypper + additiv pr. ha.
Hög dos för tistlar. Avstånd mellan sprutning och jordbehandling Börja inte med jordbearbetningen för tidigt. Det bör gå 2-10 dagar mellan sprutning och jordbehandling. Kortast tid, då det bara är fröogräs som skall bekämpas och längst tid om det är rotogräs som skall bekämpas. Sent på hösten bör det gå minimum 14 dagar. Varför ska man tillsätta ett eller flera additiver till glyfosat? Glyfosatmolekylen binder sig gärna med bl.a. calcium, magnesium och järn från sprutvattnet. Därmed blir glyfosatmolekylen inaktiv. NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca, Mg och Fe. Vätmedel har en positiv inverkan på genomträngningen av plantornas växtsätt, och håller dropparna fuktiga längre, så att det aktiva ämnet får bättre tid att diffundera in i plantorna.

Dosering av additiver

Vattenhårdhet                                         NovaBalance                                           Vätmedel­­­

Mjukt vatten                                               0,05 l pr. ha                                                0,2 l pr. ha

Medelhårt vatten                                      0,10 l pr. ha                                                0,2 l pr. ha

Hårt vatten                                                 0,20 l pr. ha                                                0,2 l pr. ha

Kom ihåg att additiverna alltid skall tillföras sprutvätskan före glyfosaten. Sprutteknik
 • Man bör använda max 100-150 liter vatten per ha
 • Den bästa spruttiden är på morgonen utan förmycket dagg och med hög ljusintensitet under dagen.
 • För att undvika avdrift mot gräskanterna och grannens trädgård, bör alltid en avdriftsreducerande sprutteknik användas.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: