Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Såtider, plantantal och mycket mer – Fokus i fält v. 36

Såtider och plantantal i höstspannmål

Syd

En god etablering är en av de viktigaste förutsättningarna för ett högt utbyte och därför bör det som utgångspunkt sås då man kan ha en god såbädd efter 1. september. Försöken i höstvete visar klart, att ju tidigare vete etableras, ju högre är utbytespotentialen. När det väl är sagt så kall man dock vara uppmärksam på att den optimala såtidpunkten varierar från art till art, och att man bör ta hänsyn till förfrukt, sort, såbäddens kvalitet och inte minst förekomst av gräsogräs när man ska välja såtidpunkt. Tillexempel bör man på arealer med mycket gräsogräs utföra sådd 14 dagar efter den tidigast rekommenderande tidpunkten, tex om man har problem med renkavle. Likaledes skall man vara uppmärksam på att tidig sådd ger större risk för rödsotvirus, större risk för liggsäd, ökad risk för utvintring och ökad mottaglighet för svampsjukdomar.

Mellansverige

Tidig sådd räknas från början av september och sen sådd till slutet av september och normal/optimal får väl räknas någonstans mittemellan. Vid såtidpunkt kring den 15 september så tycker vi ca: 400 grobara kärnor/kvm2 och mote slutet av sep kring 450 kärnor. Nedan har vi listat några generella riktlinjer för den optimala såtidpunkten:
 • Höstvete, 1 års: 1 september till 25 september. För att minimera risken för rotdödare börjar man med 1 års markerna.
 • Höstvete 2 års: 15 september till 25 september på grund av risken för rotdödare.
 • Höstkorn 6rads: 5 september till 20 september
 • Höstkorn hybrid: 5 september till 20 september
 • Höstkorn 2rads: 10 september till 20 september, Höstkorn är den höstspannmålsart som är mest känslig för förändringar i såtidpunkt och bör inte sås för tidigt.
 • Rågvete: 1 september till 30 september
 • Råghybrid: 1 september till 30 september
Såtabeller och utsädesmängder i höstspannmål
Rekommenderade plantantal pr. m2 för höstspannmål
Sådatum September Oktober
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 1-3 4-7 8-11 12-15
Höstvete 220 250 280 310 340 370 390 410 425 450
Höstkorn, 2r 265 290 315 340
Höstkorn, 6 r 205 230 255 280 305
Höstkorn, hybrid 170 185 205 220
Råg, hybrid 150 160 170 185 195 210 230 270 290
Rågvete 200 220 240 280 300 320 340 360
 • På kalla lokaliteter bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2
 • På arealer som odlas plöjningsfritt bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2
 • På mycket styv lerjord bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2

Plantantal

Ju tidigare sådd desto lägre plantantal, och därför stiger det optimala plantantalet från ca. 220 pl/m2 vid sådd 1 september till över 400 pl/m2 vid sådd i oktober. I ovanstående tabell har vi angivet en rekommendation på det optimala plantantalet för enskilda arter. Det är viktigt att korrigera plantantalet efter förhållandena – man bör tillexempel korriera med plus 25 plantor per m2 på kalla lokaliteter, vid plöjningsfri odling och/eller på mycket styv jord. Utsädesmängden kan avläsas direkt i såtabellen för höstspannmål, eller beräknas med hjälp av den formeln. Innan avläsningen och beräkningen skall man ta ställning till det önskade plantantalet. TKV (tusenkornsvikten) kan avläsas på den storsäck som utsädet levereras i.
Grobarhetsprocent
Såbädd September Oktober
God 85 – 90 % 80 – 85 %
Medel 80 % 75 %
Dålig 75 % 70 %
 
Beräkning av utsädesmängd
Förväntat plantetal pr m2 x TKV (Tusenkornvikt) % Förväntad grobarhet   =        Utsädesmängd i kg pr ha
 
 
Utsädesmängd (kg/ha) vid olika plantantal och TKV. Grobarhet = 85 %
Plantantal/TKV 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
160 64 68 72 75 79 83 87 90 94 98 102 105
200 80 85 89 94 99 104 108 113 118 122 127 132
240 96 102 107 113 119 124 130 136 141 147 152 158
280 112 119 125 132 138 145 152 158 165 171 178 184
320 128 136 143 151 158 166 173 181 188 196 203 211
360 144 152 161 169 178 186 195 203 212 220 229 237
400 160 169 179 188 198 207 216 226 235 245 254 264
 
Kom ihåg att vara kritisk mot såbäddens kvalitet, när grobarhetsprocenten skall justeras. Beräkning av utsädesmängder av hybridhöstkorn och hybridråg Hybridhöstkorn och hybridhöstråg levereras i units, som vanligen innehåller 1 miljon frö. Önskar man att räkna ut hur många units som skall användas per hektar och hur många kg såmaskinen ska insås till, kan man följa nedanstående räkneexempel.
 • En unit innhåller 1 miljon kärnor
 • Man önskar tillexempel att etablera 170 plantor per m2 x 10 000 m2 = 1 700 000 plantor per hektar.
 • Med en grobarhet på 85 % motsvarar det 170/85×100=200 kärnor per m2=2 000 000 kärnor per hektar
 • 1 000 000 frö per unit/2 000 000 kärnor per hektar = 0,50 ha per unit eller 2,0 units per ha.
 • Vikten av en unit varierar från art till art och från sort till sort. Om vikten inte uppges på emballaget vägs en unit eller så avläser man Tusenkornvikt (TKV) på emballaget. Är TKV tillexmpel 45 gram för 1000 kärnor multipliceras detta med 1 000 000 kärnor som är i en unit = 45 kg per unit
 • Önskar man att så tillexempel 2,0 units per hektar med en sort som har en TKV på 45, så ställer man in maskinen till 2,0 x 45 kg per unit = 90 kg per ha plus eventuellt lite extra för exempelvis överlappning.

 Välj certifierat utsäde

Certifierat utsäde, producerat på en auktoriserad utsädesfabrik, är din trygghet för att få en produkt av hög kvalitet och grunden för ett högt och stabilt utbyte. Certifierat utsäde är din garanti för: Utsäde av bästa kvalitet med hög renhet, enhetlighet och hög grobarhet Alla marker, där spannmålen används till utsäde, genomgås av auktoriserade markkontrollörer, som säkrar, att alla krav för utsäde är uppfyllda. På utsädesfabriken genomgår utsädet en mycket grundlig rensningsprocess med flera rensmetoder, där lätta kärnor, agnar, skadade kärnor mm. avlägsnas. Kvaliteten övervakas löpande av ett neutralt laboratorium. Inga utsädesburna sjukdomar Om det finns behov för betning, betas utsädet mot svampsjukdomar, samt en rad utsädesburna sjukdomar, som annars kan ge betydliga utbytesförluster i fält. Ett enkelt och säkert val med möjlighet för kompletterande leveranser Garanti för hög grobarhet och angiven tusenkornvikt, ger möjlighet att beräkna exakt antal planter i fält. Snabb och smidig leverans av utsädet, när du ska använda det. Tillgång till nya högavkastande sorter Genom att välja certifierat utsäde bidrar man till en fortsatt utveckling av nya och bättre sorter från förädlarna.

Jordbrukskalk – startskottet på ett bra utbyte

KalkningJordens pH är en avgörande faktor för en optimal tillväxt hos plantan. Jordens pH bör därför bibehållas vanligen med 2-4 ton kalk cirka vart 4 år för att:
 • Säkra det korrekta pH-värdet. Kom ihåg att alla grödor, som vete, sockerbetor, korn, raps och majs trivs bäst med ett högt eller ett medelhögt pH.
 • Bevara eller förbättra jordens struktur, som gör det möjligt att skapa den perfekta såbädden.
 • Bibehålla tillgängligheten med en rad näringsämnen.
 • Minimera risken för angrepp av, bl.a. klumprot i höstraps och rotbrand i sockerbetor
Jordbrukskalk och magnesiumkalk (jordbrukskalk+dolomitkalk) är de mest använda typerna av kalk inom lantbruket. Magnesiumkalk är upplagt att använda om jordanalyserna visar ett lågt magnesiuminnehåll och är ett billigt alternativ till gödning med magnesium. Calciprill är en annan möjlighet framför traditionell kalkning. Calciprill är en granulerad kalk, som kan spridas med en vanlig gödningsspridare och kan därför spridas stort sett hela året, när man kan köra på marken. Det ger samtidigt möjlighet att hålla reaktionstalet stabilt vid jämn tilldelning, framför vart 4-5 år. Utmaningen är: Ta några jordprover, tilldela den nödvändiga mängden kalk och få en bättre jordstruktur och ökat utbyte.  

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: