Search
Close this search box.

.

.

Sockerbetor, mikronäring och oväntat besök av kornfluga – Fokus i Fält v 18

Vad händer med sockerbetorna just nu? Hur viktigt är det med mikronäring och varför? Vad gör du när du får oväntat besöka av kornfluga? Det pratar vi om i veckans nyhetsbrev. Read all about it!

Sockerbetorna, sockerbetorna!

Dispens för Nexide CS i tidiga utvecklingsstadier I sockerbetor har Kemikalieinspektionen nu beviljat dispens för att bekämpa skadeinsekter i de tidiga utvecklingsstadierna DC 11-14 (1 till 4 utvecklade örtblad) Dispens gäller till 31. maj 2022. Användningsvillkor: • Gröda: Sockerbetor • Användningsområde: Mot insektsangrepp • Utvecklingsstadium: DC 11-14 • Max antal behandlingar: 1 • Karenstid (dygn): 28 dygn • Max dos per behandling (produkt): 0,06 l/ha • Max dos per behandling (verksamt ämne): 3,6 gamma-cyhalotrin/h Trips i sockerbetor Dispens för Nexide CS gäller också användning mot fritfluga i årets odlingar av havre, vårvete, vårrågvete samt majs. Dispens gäller till den 30 juni 2022.     Användningsvillkor: • Gröda: Havre, vårvete, vårrågvete samt majs • Användningsområde: Mot fritfluga • Utvecklingsstadium: DC 11-14 • Max antal behandlingar: 1 • Karenstid (dygn): Havre, vårvete, vårrågvete 14 dygn samt majs 40 dygn • Max dos per behandling (produkt): 0,05 l/ha • Max dos per behandling (verksamt ämne): 3 g gamma-cyhalotrin/ha

Mikronäringsämnen är viktiga i alla grödor

Alla grödor har behov för 17 olika näringsämnen och alla har betydelse för att grödan uppnår den optimala tillväxten och därmed utbyte och kvalitet. De 17 näringsämnena kan delas in i två grupper. Det är makronäringsämnen som plantan skall använda mycket kg/ha för att gro och utveckla sig, och det är mikronäringsämnen, som plantan bara skall använda några få gram och upp till 1000 gra/ha för att gro optimalt. Även om det är frågan om mycket små mängder, ingår näringsämnena i viktiga processer i plantan. De mikronäringsämnen som man ofta ser problem med i jordarna är mangan, koppar, bor och zink. I nedanstående tabell kan du se grödans relativa behov för det enskilda mikronäringsämnet. Grödans relativa behov för mikronäringsämne
Gröda/ Näringsämne Bor, B 50-100 gr/ha Mangan, Mn 500-1000 gr/ha Zink, Zn 300-500 gr/ha Koppar, Cu 50-100 gr/ha Molybden Mo 4-8 gr/ha
Vete ++ +++++ ++++ +++++ +
Korn + +++++ ++ +++++ +
Majs +++ ++++ ++++ ++ +
Raps +++++ ++++ + ++ ++++
Sockerbetor +++++ +++++ +++ +++ +++
Potatis ++ +++++ ++ +++ +
Stort behov: +++++, mindre behov: + Alla näringsämnen finns i jorden, men inte alltid i tillgänglig form, så att plantrötterna kan ta upp dem. Tillförsel av mikronäringsämnen i jorden kan någon gång avhjälpa problemet, men om orsaken till bristande upptag i plantan beror på jordens beskaffenhet (humusinnehåll/jordtyp/vattenRt/temperatur osv.) kommer näringsämnena troligtvis istället bindas till jordpartiklarna och inte vara tillgängligt för plantan. Den säkraste och mest effektiva sättet att hålla sina grödor välförsörjda med mikronäringsämnen under säsongen är därför att spruta ut en liten mängd vid flera tillfällen. Plantan kan inte spara ett lager av mikronäringsämnen till perioder då det finns brist, så därför hjälper det inte att gå upp i dos. Istället skall näringsämnen tillföras i passande mängd flera gånger under loppet av en säsong. Tillförsel av mikronäringsämnen skall ses som en försäkring emot brist i plantan. Vid synliga bristsymptom på plantan har den redan hämmad i tillväxten. Det skall vara lätt att ge grödorna mikronäringsämnen och du behöver inte komma ihåg vilka grödor som behöver vilka näringsämnen. Vid förebyggande av manganbrist i alla grödor används:
  • 1-2 l Profi Mangannitrat 235 ha
  • 1-3 gånger i bestockningsstadiet
Från slutet av bestockningsstadiet och fram till mognaden används ett av blandningsprodukterna.
  • I alla grödor kan användas 1-2 l Norotec Spannmål pr. ha 1-3 gånger. På svart sandig eller humusrik jord kan det i vete och korn vara relevant att tillföra 0,5-1 l Norotec Koppar pr. ha 1-3 gånger under loppet av säsongen för att motverka kopparbrist
  • I höstraps kan används 1-2 l Norotec Raps pr. ha 1-3 gånger. För att motverka borbrist används 1-2 l Profi Bor 150 1-3 gånger under loppet av säsongen.
  • majs kan användas 1-2 l Norotec Majs pr. ha 1-3 gånger eller 1-2 l Profi Mangannitrat 235, 1-2 l Profi Bor 150 och 1-2 l Norotec Zink pr. ha 1-2 gånger.
I nedanstående tabell ser du en översikt över skilda mikronäringsprodukter från Svenska Foder
Gram pr. liter/kg
Produkt N S P Mg B Mn Cu Zn K Mo Fe Kommentarer
Profi Mangannitrat 235 119 235 Alla grödor
Profi Bor 150 50 150 Alla grödor
Norotec Koppar 60 27 84 Alla grödar
Norotec Zink 56 35 145 Alla grödar
Norotec Spannmål 12 67 12 75 20 9 0,3 10 Alla grödor
Norotec Raps 46 28 18 4 47 3 Raps
Norotec Majs 30 50 50 20 30 0,03 Majs
Epso Mikrotop 120 90 10 10 Alla grödor
Manfoss är en annan bra produkt för att hjälpa grödan på väg Under de senaste åren har vi på Svenska Foder haft goda erfarenheter av att använda Manfoss under hela säsongen. Manfoss består av 130 g fosfor, 36 g mangan, 22 svavel, 46 g magnesium och 9 g kväve per liter. Vi använder 3-4 liter per behandling och det ger ca 500 g fosfor per gång. En god tillgång på fosfor ger snabb tillväxt i form av snabbare och större rotutveckling, fler sidoskott och stimulerar blomning och sådd.

Har du fått ett oväntat besök av kornfluga?

Kornfluga kan lägga ägg i höstsäd på hösten och vårkorn och vårvete på våren. Risken för stora skador är störst i sent sådda vårvetefält. Under senare år, speciellt 2021, har större angrepp förekommit i många vårvetefält i Sydsverige. Bekämpa vid inflygning/äggläggning. Inflygningen startar i mitten – slutet av maj och pågår till mitten av juni. Pyretroider är kontaktverkande och det är viktigt att bekämpningen sker innan larverna kryper in i bladslidorna. Tyvärr finns inga godkända preparat. På de aktuella bilderna syns ett höstvetefält där ett stort antal plantor är angripna. Höstsäd bekämpas inte eftersom kornflugan inte orsakar skördeförluster. Höstsäd är bra på att kompensera med nya sidoskott och i det aktuella fältet kommer det nog ge en förnuftig skörd trots allt. På bilderna ses dels en puppa med en ny kornfluga som kan infektera nysådda vårsädsfält och dels en veteplanta som är infekterad på hösten.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: