Search
Close this search box.

.

.

Starta höstgrödorna på bästa sätt

Grönt vete på fält.

I de allra flesta fall behöver höstsäden gödslas med fosfor för att inte tappa skörd. För att få fullt utbyte skall den tillföras på hösten. Har man inte har hög kaliumstatus kan även kalium vara viktigt. På lätta jordar eller vid högt pH kan mangantillgången på hösten vara helt avgörande för övervintringen. Det är därför viktigt att planera rätt start av höstsäden för en odlingssäker odling och bästa ekonomi.

Artikel av Ingemar Gruvaeus
Chefsagronom Yara Sverige

Fosforeffekter

Om fosfortillgången är låg vid höstsädens tidiga tillväxt försämras bestockning och rottillväxt. Det leder till tunnare bestånd, sämre växtnäringsupptag och större risk för uppfrysning. När vi gjort försök med höstgödsling av vete och korn ser vi att ju besvärligare höst vi har ex. torrt eller sen sådd ju större skördetapp får vi om vi fuskat med höst-gödslingen.

Om vi odlar höstvete på jordar med fosforstatus lägre än mitten av klass III blir denna effekt ofta mycket tydlig. I höstkorn gäller det ännu längre upp i markstatus.

Kalium

Svag kaliumtillgång riskerar övervintringen av grödorna. Oftast är det inget överhängande problem men på delar av fält med riktigt lätta jordar eller efter vallbrott kan det bli mycket tydligt. Efter en vall som oftast tömmer marken väl på tillgängligt kalium är det extra viktigt att hamna rätt med kaliumtillförsel hösten efter vallbrott.

Mangan

Manganbrist på hösten kan vara mycket allvarligt för höstsädens övervintring. Problemen finns ofta på delar av skiften med riktigt lätta jordar eller vid höga pH-värden.

För dessa förhållanden har vi plockat fram vår NPK med mangan för höstgödsling. Nytt för i år är att den är något justerad i sammansättning och istället för YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn heter den nu 9-12-20 Mn.

Denna NPK ger manganeffekt på två sätt. Dels genom den direkta mangangödslingen och dels genom att den kvävemängd som tillförs är till 90% ammonium-kväve som ger en sur omgivning kring gödselkornet som frigör mangan från marken och håller tillfört mangan tillgängligt för plantan.

Behövs kväve på hösten?

Kvävegödsling på hösten till stråsäd rekommenderar vi inte som separat åtgärd. Som en liten del i en höst-NPK verkar det trots allt vara positivt. Sannolikt för att det förbättrar upptag av fosfor och mangan.

Kväve på hösten är ju annars en risk ur miljö- och klimatsynpunkt och vi rekommenderar därför inte höga höstgivor av NPK utan stannar vid 20 kg P/ha som då ger 14-16 kg N/ha vilket bör vara en nivå som grödan har möjlighet att ta upp. Vilken produkt som passar bäst beror på markförhållanden.

Höstsäd på stallgödselgårdar

Flytgödsel i stråsäd utnyttjas ju i allmänhet bäst vid vårspridning eftersom kväveinnehållet är högt och fosforhalten i allmänhet ganska låg. Har man höga fosfortal i marken, hög klass III eller högre, är det inget problem alls med att underhålla fosforgödslingen genom att sprida flytgödsel med släpslang på våren i höstsäd. Om man har fält med låg fosforstatus , upp till låg klass III, finns det stor risk att man tappar en hel del skörd om man inte höstgödslar fosfor. Bästa strategin är där att lägga minst halv giva YaraMila Höst vid sådd för att ge grödan en bra start och tillsammans med flytgödseln på våren sakta höja marktillståndet till en nivå där men kan sluta med höstgödslingen.

Höstgödslingsalternativ

 

Växtnäring

Här hittar du ett fullskaligt sortiment av gödning, från klassiska NS27-4 till NPK i olika koncentrationer och från olika leverantörer för att passa din odling bäst.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: