Search
Close this search box.

.

.

Växtodlingsbrev 11/2019

 • Etablering av höstraps
 • Utsädet är inte betat mot rapsjordloppan
 • Startgödning för höstraps
 • Sniglar
 • Ogräsbekämpning med Centium 36 CS

Etablering av höstraps

Så rapsen tidigt och i en god såbädd gärna då det inte finns någon direkt risk för regn de första dagarna efter sådd. Detta bekräftas både av försöksmässiga såväl som praktiska erfarenheter som klart visar: ”Hellre lite för tidigt, än lite för sent”. Undvik att kompromissa med etableringsförhållandena, då en god etablering med ett riktigt plantantal och gödselnivå säkrar att rapsen kan klara vintern och att alla plantor är redo att arbeta när väl våren kommer.

Den optimala såtidpunkten för höstraps är olika beroende på vilken lokal du befinner dig i, men ligger normalt mellan den 5 och 25 augusti. Det är stor skillnad på hur rapssorterna utvecklar sig på hösten, så var uppmärksam på de sortmässiga rekommendationerna för en optimal såtidpunkt.

Vid sådd av hybridraps bör du ha fokus på att utnyttja rapsens förmåga att förgrena sig – så därför ett passande lågt plantantal. Vår rekommendation är att hybridrapsen bör etableras 30-35 plantor per m2och 40-45 plantor om sorten är en linjesort. Lite färre plantor per mvid tidig sådd, och lite flera plantor per mvid sen sådd.

Rapsfröet skall placeras i fuktig jord på maximalt 2 cm djup.

Kom ihåg att korrigera utsädesmängden för såbäddens kvalitet, såtidpunkt, etc.

Beräkning av antal ha per unit

För att räkna ut hur många units du skall använda för din areal, kan du använda tabellen till höger. Hitta det önskade planttalet i kolumnen till vänster och avläs i tabellen till höger, hur många hektar du kan så per unit.

Hybridraps

1 Unit = 1,5 mio frö

Önskat antal plantor

pr. m²

Antal ha. pr. unit
206,8
255,4
304,5
353,9
403,4
453,0
502,7
Här har vi räknat med en grobarhet på 90 %

Ett exempel på avläsning av tabellen:

 • Du har planerat 40 ha med raps.
 • Du vill så 30 planter pr m² DK Exclaim.
 • I tabellen kan du se att 1unit DK Exclaim (1½ mio. frö) med den önskade utsädesmängden räcker till 4,5 hektar.
 • Du beräknar därefter, att du behöver 40/4,5 = 8,9 units till hela din rapsareal.

Beräknat av antal kg per ha

Tusenkornvikten på raps kan variera en del och därför är det viktigt för inställning av såmaskinen att beräkna den exakta utsädesmängden i kg per hektar. Det kan göras på flera sätt:

 • Om inte vikten är angiven på emballaget vägs en unit. Den väger till exempel 10,8 kg
 • I tabellen ovanför räcker 1 unit till 4,5 hektar (30 pl/moch en grobarhetsprocent på 90%)
 • 10,8 kg/4,5 ha = 2,40 kg per ha
 • Maskinen ställs in på 2,4 kg rapsfrö per ha

Eller använd standardformeln för utsädesmängd:

Utsädesmängd i kg/ha = Antal planter per m2 x tusenkornvikt (TKV)
% förväntad grobarhet

Räkneexempel:

30 pl/m2 x 7,2 gram = 2,4 kg/ha
90%

Utsädet är i år inte betat mot rapsjordloppan.

Till kommande höst förväntas en måttlig förekomst av rapsjordloppan.

Det finns i år ingen dispans att använda betningsmedel på utsädet. Vi kan därför inte beskydda grödan mot de tidiga angreppen av rapsjordloppa, som skadar genom att gnaga på plantorna.

Ett tidigt angrepp av rapsjordloppa i utvecklingsfasen kan i värsta fall tunna ut plantbeståndet så våldsamt att grödan blir förstörd. Hålll därför ett vakande öga på rapsen, redan när den gror.

Om mer än 5-10% av bladarealen blir uppätet i rapsens kimbladstadie och fram till att rapsen har 4 lövblad används 0,20 Fastac 50 EC.

Startgödsling höstraps

Kvävegiva under hösten är ett måste. 40-60 kg N säkrar rapsen en god etablering och en bra storlek innan vintern och en bättre övervintring. Mängd på kvävegivan beror givetvis på förfrukt, och om man redan gett husdjursgödsel osv. Fosfor och kalium är viktiga näringsämnen för rapsen på hösten. Fosfor säkrar en god rotutveckling och kalium fungerar som frostvätska i plantan och ger bättre övervintring.

Svenska Foder rekommenderar:

 1. Startgödsling: 200 kg NPKS 12-5-15-9

Uppföljning i skörd              100 kg NS 27-4

Samlad giva: N = 51, P = 10, K = 30, S = 22, NPKS 12-5-15-9 innehåller dessutom en lång rad viktiga mikronäringsämnen: 2,7 Mg, 0,015 B, 0,2 Fe, 0,02 Mn, 0,02 Zn.

Eller

 1. Startgödsling: 300 kg NPK 17-5-10 (YaraMila Raps)

Samlad giva: N = 51, P = 15, K = 30, S = 4, NPKS 17-5-10-4 innehåller dessutom 1,2 Mg och 0,15 B

I de två blandningarna tilldelar man samma mängd N och K men 5 kg P mer i blandning nr 2. I gengäld har man mer S i bladning nr. 1, vilket är ett viktigt näringsämne för rapsen, samt Mg.

Det optimala är att placera startgödningen vid sådd eller omedlebart innan sådd.

Sniglar

Sniglar bör du ha respekt för och förebyggande av allvarliga snigelangrepp kan göras med lite management:

 • Jorden hålls svart från skörd till att höstrapsen etableras antingen vid jordbearbetning eller glyfosatbehandling.
 • Vid etablering av rapsen bör du se till så att såbädden är finkornig och packad, så att det inte finns kokor som sniglarna lätt kan röra sig emellan.
 • På mycket lerhaltig jord kan det vara en fördel att inte plöja och iställlet harva djupt ett par gånger, eftersom såbädden annars kan bli för kokig. Grov kultivatorsådd kan vara riskabelt på lerjord, eftersom sniglarna lätt kan flytta sig mellan fukt i jorden och mat på ytan. Harvning innan kultivatorsådden kan reducera snigelrisken.

När du bekämpar sniglar med snigelbekämpningsmedel kan du inte förvänta en effekt på samma sätt som vid en bekämpning med insekticider. Det är därför viktigt att du ligger steget före sniglarna och detta gör du genom att kontrollera om det finns sniglar! Gör det till en vana att lägga ut ett snigelskydd i marken med lite lockmat som till exempel vetekärnor, och du får snabbt en bild av hur mycket sniglar du har på dina marker.

Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till annan föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark.

Håll ett öga på om snigelgiftet försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna.

Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt.

Ogräsbekämpning med Centium 36 CS

Efter att Belkar blev godkänd för ogräsbekämpning i höstraps, bör detta vara den föredragna medelvägen.

Om det är stor förekomst av Vitgröe, Våtarv, Veronika kan man använda 0,2-0,25 l Centium 36 CS senast 3 dagar efter sådd och eventuellt följa upp med Belkar senare.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: