LipoFoss 60-30Ett mångsidigt fettillskott

LipoFoss 60-30 är ett mångsidigt fettillskott för mjölkkor som kan förbättra mjölkavkastning, mjölkfett, fertilitet och hull under hela laktationen.

Forskning på enskilda fettsyror, komponenterna i det vi oftast bara klumpar ihop till ”råfett”, har under senare år tagit betydande steg framåt och därmed också vår förståelse för vilka typ av tillskott vi kan använda för att förbättra kons näringsstatus. Palmitinsyra (C16:0-fettsyror) ökar mjölkavkastning och framför allt mjölkfettproduktion medan oljesyra (C18:1 fettsyror) förbättrar fertilitet och hull. Enligt studier vid Michigan State University, USA, är förhållandet mellan dessa två fettsyror nyckeln när man överväger vilken typ av fettillsats man ska fodra.

Högkoncentrerad energi utan risk för acidos

Många energirika fodermedel fermenteras snabbt i vommen och ökar därför risken för acidos och kan ge ett försämrat foderutnyttjande. Vomskyddat fett bryts inte ned i vommen och påverkar därför inte vomfloran negativt. LipoFoss 60-30 innehåller ca 2,5 gånger så mycket energi som spannmål, vilket ger mer energi per tugga, och gör att stärkelse- eller sockerrika foderråvaror kan begränsas för att balansera foderstaten och minska pH-svängningar. På så sätt gynnas fibernedbrytande bakterier och kon får en högre fodereffektivitet.

Ökad mjölkavkastning och fetthalt

Den balanserade energin från fettet kan påverka mjölkavkastning positivt men även mjölkfettet. Men effekten beror på vilka fettsyror som nyttjas och i vilken kombination. När det gäller mjölkproduktion och fettinnehåll i mjölk är det palmitinsyra (C16:0-fettsyror) som specifikt stimulerar produktion av mjölkfett och mjölk

Reproduktion

Med dagens högproducerande kor är det inte bara energiförsörjningen som är en utmaning utan även fertiliteten. Progesteronnivåerna är många gånger otillräckliga för att hålla en dräktighet. Fett levererar byggstenarna för produktion av progesteron och oljesyra (C18:) har visats specifikt effektiv för att förbättra utvecklingen av ägg och därmed öka fertiliteten.

Förbättrat hull

Hormonet insulin hjälper kon att bygga kroppsfett. Kor i tidig laktation svarar dåligt på insulin och därför tappar de lätt i hull och fördelar istället energin till mjölkproduktion. Fettsyran C18:1 inverkar positivt på insulinet och hjälper kon att hålla hullet i tidig laktation.

Fördelarna med LipoFoss 60-30

  • Högkoncentrerad energi
  • Snällt mot vommen
  • Mer mjölk
  • Bättre fertilitet
  • Bättre hull

Fodermedlens inverkan på vomfloran

Användning

Fettet mixas in i fodret med 200-500 g/ko/dag. Produkten säljs i storsäck om 1200 kg.

LipoFoss 60-30

LipoFoss 60-30 är en unikt formulerad fettillsats med en specifik balans mellan C16:0 och C18:1-fettsyror för att uppnå mesta möjliga fördelar genom hela laktationen via en enda produkt.

I en studie som presenterades vid American Dairy Science Conference i juni 2020, berättade en grupp forskare från Michigan State University resultaten kring vad ett kalkfett med den fettsyraprofil som LipoFoss 60-30 har kan åstadkomma för kor i tidig laktation. 

Under studien erbjöds mjölkkor en foderstat med eller utan tillskott med LipoFoss 60-30 från kalvning till 67 dagar i mjölk. Resultatet blev 2,9 kg ECM mer mjölk.

Deras slutsats blev följande: ”Att tillföra kalkfett med 60% C16:0 och 30% C18:1 till nykalvade kor och under topplaktation hade ingen signifikant effekt på ts-intag men ökade mjölkavkastning och mjölkfettproduktion signifikant utan att göra det på bekostnad av hull. ”