Rengöring & desinfektionFjäderfä

Rengöring och desinfektion är grunden för att lyckas med sin produktion. Vi har ett komplett sortiment av de produkter du behöver.

Rengöring

Allround Såpa

 • Löser effektivt upp hinnor av fett och protein
 • Miljö- och användarvänlig sammansättning
 • Kraftig och långverkande skumeffekt

Allround Såpa löser snabbt och effektivt upp smuts, fett och proteinhinnor och säkrar ett rent stall samtidigt som det generella mikrobiologiska trycket sänks!

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner. Den unika sammansättningen gör att Allround Såpa har en god rengöringseffekt under de förhållanden som gäller i grisstallar, fjäderfästallar, kostallar och i kalvboxar. . Allround såpa har en god vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn, betong). Det kraftiga och långverkande skummet gör att den inte lossnar från ytan. Produkten innehåller även korrosionsskydd och verkar på bara 15-30 minuter.

Stalosan Basic

 • Torrdesinfektion
 • Tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer
 • Internationellt testat och erkänt

Desinfektionsmedel som binder ammoniak och fukt från djurens liggyta. Stalosan Basic är ett kostnadseffektivt desinfektionsmedel. Stalosan Basic har ett lågt pH-värde vilket sänker pH värdet i stallmiljön.

Det motverkar de skadliga bakterierna samtidigt som det är skonsamt mot djurens hud och slemhinnor. Den har också förmågan att suga upp fukt från stallmiljön. Kombinationen minskar utvecklingen av skadliga ämnen och ger en torrare stallmiljö.

Stalosan Basic minskar pH-värdet genom att neutralisera ammoniak, svavelväte och andra skadliga ämnen, vilket leder till en förbättrad djurmiljö. Produkten kan användas när djur finns i stallet.

Stalosan F

 • Torrdesinfektion
 • Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter
 • Sänker andelen ammoniak
 • Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och luftvägsinfektioner
 • Kan avändas till alla djurslag, även när djuren finns i stallet

Stalosan F har tack vare sin höga andel (>95 %) aktiva ämnen en antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter. Den är därmed effektiv mot patogener som kan orsaka diarre, koccidios, ledinfektioner, klövproblem, höga celltal, mastit och hudsår.

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall så bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, mag/tarm-, och hudsjukdommar. Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar djurens eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarre minskas.

Stalosan F kan användas på djurens liggplats eller stallgolvet för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållanden i alla typer av stall. Kan användas medan djuren befinner sig i stallet.

Virkon S

 • Effektiv produkt mot virus, myko-plasma, svampar, bakterier och sporer
 • För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill
 • Kan användas när djur finns i stallet
Effektiv produkt mot virus, svampar, myko-plasma, bakterier och sporer. Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill. Produkten lämpar sig också för stöveldesinfektion, luft – och vatten-desinfektion samt till desinfektion av djur. Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor.

Virocid

 • Tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer
 • Internationellt testat och erkänt
Snabbverkande desinfektionsmedel för stallar, inredning, utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad. Virocid ™ är ett kraftfullt desinfektionsmedel som tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer. Virocid är internationellt testat och erkänt (EN och AOAC). Verkar vid temperaturer från 4 grader och uppåt. Produkten innehåller kvartära ammoniumföreningar (QAC).Virocid har en dokumenterad effekt när det gäller förebyggande och bekämpning av sjukdomsutbrott under många år: PCV2, PRRS, mul- och klövsjuka, fågelinfluensa, H1N1 osv.

Rengöring & desinfektion för vattenledningar

CID 2000

 • Avlägsnar biofilm och mineraliska beläggningar
 • Är skonsam mot material av plast och rostfritt stål
 • Ger den största reduktionen av mikrobiell tillväxt
 • Är en väl beprövad produkt med mycket brett avdödningsspektrum

Biofilm, dvs ett lager av organiskt material, är vanligt förekommande på insidan av vattenrören. Biofilm kan täppa till ventiler, minska volymen i vattenrören med 70-80% och därmed minska vattengenomströmningen betydligt. Biofilmen kan innehålla flera olika mikroorganismer och har en negativ effekt på vaccin och vitaminer som tillsätts i vattnet. En enkel högtrycksspolning avlägsnar inte biofilm. Det gör inte heller klor och jodprodukter. En effektiv rengöring och desinfektion av vattensystemet kräver tillsats av syre.

Cid 2000 består av 20% stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den.

Cid 2000 kan användas som en 2 % lösning när det inte är djur i stallet. Cid 200 kan vid behov också användas när det är djur i stallet men då med en lägre dosering.