Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Ett bra år för Svenska Foder, trots lägre skörd år 2021

År 2021 avslutades positivt för Svenska Foders spannmålskunder – trots ett år med tuffa branschspecifika utmaningar– med de bästa slutpriserna på odlingskontrakt. Annars dominerades året av höga priser på såväl råvaror, insatsvaror och frakter. Stort fokus på ligger för Svenska Foder att kunna bemöta det moderna lantbruket på bästa sätt. Konkurrenskraft åstadkommer man med närvaro, effektivitet och snabb återkoppling.”, säger Carsten Klausen, VD Svenska Foder.

Svenska Foder redovisar ett resultat innan skatt för år 2021 på 63 miljoner SEK, en förbättring från föregående år. Omsättningen steg under 2021 med 300 miljoner jämfört med 2020 till drygt 4,3 miljarder SEK och driftsresultatet landade på 125 miljoner SEK.

-Det är inget toppresultat, även om vi har lyckats effektivisera organisationen och därmed optimera vår verksamhet ytterligare, säger Carsten Klausen. Vi hade givetvis velat åstadkomma mer under året. Jag tycker ändå att Svenska Foder visar på en stabilitet inte bara ett år som detta utan även efter två hela pandemiår.

Växt och Spannmål har utvecklat sin affär

Svenska Foders VD Carsten Klausen-Verksamhetsområdena Växt och Spannmål har varit drivande i årets resultat, förklarar Carsten Klausen. Visserligen var 2021 inget toppår för växtodlingen – där en våt vår (på flera håll i landet) och torra sommarmånader på många håll gav upp till 20-25% lägre skörd än ett normalår. Dessutom fick vi bevittna att gödningsmarknaden sköt i höjden med historiskt ojämförliga prisökningar.

-Kostnaderna för växtodlarna har under året varit höga, fortsätter Carsten Klausen. Samtidigt har vi kunnat leverera mycket fina spannmåls- och rapspriser som gott och väl har kunnat väga upp kostnadsbördan. Vi lyckades för femte året i rad leverera mycket bra slutpriser på våra odlingskontrakt för spannmål. I år låg vi i absolut topp i jämförelse med våra konkurrenter. Det visar att vi har kontinuitet i vår affär och skapar en sund konkurrens i marknaden.

Svenska Foder har också fortsatt att utveckla och utnyttjat synergierna med DLG-koncernen, vilket enligt Carsten Klausen gynnar det svenska lantbruket.

-Inköp av gödning och växtskydd via vår dialog i koncernen gör att vi kan leverera en egen tydlig profil på den svenska marknaden med konkurrenskraftiga insatsvaror. Dessutom har vi med hjälp av koncernens kompetens och kontakter kring professionell spannmålshandel också sett till att den odlade varan når rätt köpare – både inhemskt och internationellt.

Internt har Svenska Foder under de senaste åren arbetat fram en god arbetsmodell organisatoriskt, där vi varje dag diskuterar hur vi bäst kan möta kunderna.

-Vi håller dialogen öppen och effektiv för att hamna ”Top of Mind”, säger Carsten Klausen. Det kan bara göras genom att vara närvarande, lyfta luren, besöka och återkoppla snabbt på frågor som vi får. Vi ska vara där det händer.

-Den närvaron förmedlar att vi står för kvalitet, bra sortmaterial – från såväl Scandinavian Seed och koncernägda Sejet – som resulterar i goda resultat hos lantbrukaren.

Höga råvarupriser ställer krav på handeln

På foderområdet har för Svenska Foder fortsatt på en stabil nivå, inom alla de olika områdena: nöt, fjäderfä, gris. Visserligen visar det sig i resultatet hur vissa fjäderfäkunder oturligt drabbades av fågelinfluensan. Det har dragit ner resultatet en smula. Under år 2021 ökade även råvarupriserna radikalt, vilket pressat upp foderpriserna. Bolaget har arbetat intensivt med hitta sätt att hålla nere priserna så långt det går.

-Vi har haft en levande och aktiv diskussion kring hur vi bäst hjälper våra kunder i den situation vi befinner oss i, säger Carsten. Vi har haft en råvarubörs där priset på enskilda råvaror har stigit upp till 300 procent. Lysin, Soja och Raps, vilka alla är viktiga råvaror i foder har prisökningen varit otroligt stor.

-Jag tycker det är viktigt att påminna oss om att slutpriserna i handeln, mot konsument, måste börja avspegla vad det verkligen kostar att producera maten – så att vi kan få en jämn och rättvis fördelning över vem som får bära kostnaderna, fortsätter Carsten Klausen.

I övrigt har vi på foderområdet fortsatt att arbeta intensivt med att kommunicera till våra kunder att kvalitet lönar sig.

-Man kan alltid bli bättre på det man gör, inom alla områden, det ska man hålla i minnet. Men man bör också komma ihåg att berömma sig när man gör någonting bra. Det vi gör bra, är att vi tar fram bra produkter som skapar värde på sista raden för våra kunder. Vår foderutveckling är i topp och tillsammans med våra koncernkollegor besitter vi en otrolig kompetens som gör skillnad ute på gårdarna. Det är vi i Svenska Foder väldigt stolta över.

Retail fortsatt utvecklingsområde med stor potential

På Retailområdet – där handel via återförsäljare, egna butiker och energiförsäljning ingår – hade Svenska Foder år 2020 en god intjäning. Även år 2021 såg vi fortfarande goda möjligheter för tillväxt. Resultatet landar på ungefär samma nivå som föregående år, trots att bolaget haft ett visst tapp på grund av en mild vinter som påverkat köpmönsterna på framförallt fågelfrö och träpellets negativt.

-Retail har även påverkats en del av betydande prisstegringar, men allmänt sett ser vi mycket positivt på detta verksamhetsområde. Retail är ett område som rymmer stor utvecklingspotential – precis som i DLG-koncernen i stort.

-Vi ser det stora arbete som görs ute i de lokala butikerna, hos återförsäljare och franchisetagare och det gör oss mycket nöjda, fortsätter Carsten. Vi värderar det väldigt högt och våra återförsäljare och franchisetagare är otroligt viktiga för oss – som en förlängd arm ut i geografin. Så har de alltid varit i Svenska Foders historia och vi ser ett ökat intresse från lokala närområdena att ha tillgång till en butik som kan leverera kvalitet och service på ett smidigt sätt.

Dotterbolag och Intressebolag – i positiv utveckling

I Svenska Foder-koncernen ingår idag ett antal dotterbolag av olika slag, liksom intressebolag, där vi äger en något mindre andel. Dotterbolag som Nomus skadedjursbekämpning och brandskydd, EkoNatur, och Lantmannaaffärerna som Vallåkra, Trollenäs och Örkelljunga. Intressebolag som Scandinavian Seed, Skånefrö, Stigtomta kvarn. Inom alla dessa bolag pågår ett riktigt intressant och positivt utvecklingsarbete.

-För oss är det viktigt att ha olika ben att stå på, för att skapa stabilitet totalt i bolaget, när det i tider kan vara utmaningar på olika områden. Vi ser mycket positivt på den utveckling som våra dotterbolags Lantmannaaffärer har haft. I Vallåkra Lantmannaaffär köpte vi under året de sista 23 % från Skånemöllan AB och det är vi mycket glada för att vi kunde göra. I alla tre bolagen har vi nya VD-roller. Vallåkra: Johan Henrysson; Trollenäs: Olof Larsson. Örkelljunga: Therese von Hausswolff.

-För både Örkelljunga och Vallåkra ser vi en riktigt fin utveckling på deras respektive bygghandel – något som också passar fint in i vår gemensamma koncernmodell. Bygg och butik är helt klart fokusområden som vi vill fortsätta att bygga ut och även möjligen köpa upp framöver.

-Vallåkra Lantmannaaffär är också stora på Energi, ett annat tillväxtområde som vi också vill utveckla och där vi i framtiden mycket väl också kan få se uppköp om rätt objekt infinner sig.

Bolaget Nomus har haft en fin utveckling under året och har ett väl utvecklat samarbete med många av våra branschkollegor när det gäller såväl skadedjur som eventuella gasningar av spannmål. EkoNatur har haft ett något tuffare år 2021, beroende på fågelinfluensan. Trots det har vi fortsatt att utveckla bolaget på ett mycket strukturerat, intressant och fint sätt.

-Våra intressebolag med Scandinavian Seed och Skånefrö i spetsen, är vi mycket glada över att de levererar goda resultat – men framförallt fantastiska produkter, som kommer våra kunder till del. Deras arbete är inspirerande för oss som bolag.

En förädlad organisation

För alla de fem benen i Svenska Foder har vi målet att jobba organisatoriskt, för att hitta puls, närvaro, aktivitet och att vara tillgänglig.

-Vi har alltid haft korta beslutsvägar, men under pandemin har det också gjorts klart för oss att vi måste hålla liv i kommunikationen både mellan oss själva och med kunderna – varje dag, säger Carsten. Det har varit en nyttig lärdom, som gjort att vi ännu tydligare har förenklat och stramat åt möteskulturen, för att bibehålla våra korta beslutsvägar. Att helt enkelt inte sluta att utmana våra egna vanor och beteenden, för att kunna leverera bäst resultat för våra kunder.

Strategiarbete med fokus på framtiden

DLG-koncernen och Svenska Foder arbetar under våren också hårt med att lansera en ny strategi under år 2022. Här ritar koncernbolagen tillsammans upp den riktning som skall följas under de kommande åren. Det är ingen hemlighet att DLG-koncernen har ett högt fokus på klimatfrågor framöver. Under fjolåret har DLG-koncernen investerat stort i alternativa proteinkällor. Bland annat byggs en ärtfabrik i Tyskland, en fabrik som producerar gräsprotein i Vestjylland invigdes i höstas i fjol. I inledningen av år 2022 presenterade DLG en investering i ”Enorm Biofactory” – en fabrik som skall producera insekter som proteinråvara till bland annat foder – som därmed blir det tredje benet av alternativa proteinkällor, som koncernen har stora förväntningar på i framtiden.

-Det här är ett arbete som pågår parallellt med vår dagliga verksamhet. Det är två linjer som måste drivas sida vid sida. Vi är glada i Svenska Foder över att vara del av en koncern som vill ta ansvar för vår gemensamma framtid. Det är inspirerande att få följa och att få vara med och utveckla.

-Varje dag arbetar vi med hur vi kan förbättra våra kunders konkurrensförmåga och resultat, fortsätter han. Samtidigt måste vi följa med hur vi bäst förvaltar den jord våra kunder arbetar med varje dag. Att ha den här tvesynen är både affärsmässigt och klimatmässigt väsentlig för vår gemensamma utveckling och framtida välstånd.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: