Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtodlingsbrev 10, 2018

 • Bekämpning av spillsäd i höstraps
 • Gödsling av höstspannmål vid sådd
 • Rekommenderade såtider och plantantal i höstspannmål för Skåne
 • Såtabeller och utsädesmängder i höstspannmål
 • Beräkningar av utsädesmängder av hybridhöstkorn och hybridråg

Bekämpning av spillsäd i höstraps

När det finns så mycket spillsäd att rapsen störs i etableringsfasen bör du bekämpa det. Bekämpning görs tidigt och får som bäst effekt när spillsäden har 1-3 blad – ofta omkring 2 veckor efter att rapsen är etablerad. Spillsäd växer fram över en längre period och från olika djup i jorden och därför kan det vara nödvändigt med två behandlingar eventuellt bara i ytterkanten av arealen där jorden kan vara lite sämre plöjd.

Svenska Foder rekommenderar 0,3-0,5 l Agil 100 EC per hektar+0,1 l vätmedel/100 l vatten eller 0,5-1,0 l Focus Ultra+0,5 l Dash.

Med Agil 100 EC har du möjlighet att göra en behandling med minst 14 dagars mellanrum. Focus Ultra får bara användas en gång.

Bekämpningsmedel mot spillsäd i höstraps

  Ogrästyp

Agil 100 EC

(l/ha)

Focus Ultra + DASH

(l/ha)

Korn + Vete

0,3 – 0,5

0,5 – 1,0 + 0,5

Råg + gräsogräs

0,35 – 0,75

0,7 – 1,5 + 0,5

 

Dos anpassas efter vilken spannmålstyp som skall bekämpas, samt hur stor spillsäden har blivit. Vårkorn är mest känslig och därefter kommer höstkorn, vete och råg i nämnd ordning. Lägst dos på spillsäd med mindre än 3 blad och högsta doseringen vid mycket ogräs och vid bekämpning av gräs.

Maxdos för Agil 100 EC är 1,5 l produkt per ha och år och för Select Plus 1,0 l per ha och år. Sist på året kan man följa upp med en Kerb-behandling som också är effektiv mot resistenta gräs.

Gödsling av höstspannmål vid sådd

Det har på senare år varit ett klart ökat fokus på att tillföra höstspannmålen gödning vid etableringen. Genom att placera gödning vid sådden optimerar vi rotbildningen och etableringen av grödan på hösten. Behovet är inte de stora mängderna, 10-20 kg N per ha – motsvarande 50-100 kg handelsgödsel har visat synliga effekter. De stora vinsterna uppnås om höstsådden möter motstånd i etableringsfasen. I nedanstående scenarier är höstgödslingen särskilt relevant.

 • På arealer med en låg kväveförsörjning från jorden – höstspannmål tar vanligen upp 20-50 kg N per ha på hösten.
 • På arealer med risk för manganbrist. Speciellt i höstkorn, men också i höstvete kan det vara en stor fördel att använda en försurande handelsgödsel för att förebygga manganbrist.
 • På arealer där man har myllat ner stora mängder korn – eller gräsfröhalm.
 • På arealer med låga fosfortal
 • På kalla arealer

Svenska Foder har flera olika sorters handelsgödsel, som på var sitt sätt är ideala i och med etableringen av höstspannmålen, men vi vill speciellt rekommendera antingen NS 21-24 (svavelsur ammoniak) eller NP 12-23 (MAP).

NS 21-24 (Svavelsur Ammoniak)

 • Känd för sin försurande effekt som bidrar till att minimera risken för tidig manganbrist.
 • Manganbrist kan förorsaka utvintring och denna risk minimeras genom att sprida ut svavelsur ammoniak.
 • Är speciellt aktuell på lätta och/eller svarta jordar
 • Kan spara den första behandlingen med PROFI ManganNO3

NP 12-23 (MAP/monoammoniumfosfat)

 • Känd för den försurande effekten som bidrar till att minimera risken för tidig manganbrist.
 • Fosfor är viktigt för höstspannmålens rotutveckling, och en välutvecklad rot är avgörande för en lyckad tillväxtsstart.
 • Fosfor är inte särskilt mobilt i jorden, så särskilt på arealer med en låg fosforförsörjning/låga fosfortal är det mycket viktigt och främmande för rotutvecklingen att man lägger ut 10-20 kg P vid sådden.
 • Manganbrist kan förorsaka utvintring, och denna risk minimeras genom att lägga ut MAP.
 • Är speciellt aktuell på lätta eller/och svarta jordar
 • Kan spara den första behandlingen med PROFI ManganNO3

Vi har också flera typer av NPK-gödning i sortimentet som t.ex.:

 • NPK 17-5-10 m/S, Mg, B
 • NPK 21-3-10 m/S, Mg, B

De två NPK-gödslingar är aktuella på de ställen där de också bör tillföras kalium på hösten. Det är särskilt aktuellt på jordar med ett lågt Kt, eller på lättare jordar där kaliumförsörjningen från ”naturens sida” är markant mindre än på en bra lerjord. Man bör på dessa jordar tillföra en del av den planlagda mängden kalium på hösten, eftersom kalium har betydelse för vinterspannmålens övervintringsförmåga.

Gödsling bör göras

Handelsgödningen bör tillföras vid etablering som huvudregel. Har man inte möjlighet att gödsla vid sådd, kan man blanda gödningstyperna Svavelsur ammoniak eller MAP med utsädet och sprida ut det samtidigt. I de rekommenderande mängderna skulle det inte finnas någon risk för att skada utsädet och därmed grobarheten.

Rekommenderade såtider och plantantal i höstspannmål för Skåne

En god etablering är en av de viktigaste förutsättningarna för ett högt utbyte och därför bör det som utgångspunkt sås då man kan ha en god såbädd efter 1 september. Försöken i höstvete visar klart, att ju tidigare vete etableras, ju högre är utbytespotentialen.

När det väl är sagt så kall man dock vara uppmärksam på att den optimala såtidpunkten varierar från art till art, och att man bör ta hänsyn till förfrukt, sort, såbäddens kvalitet och inte minst förekomst av gräsogräs när man ska välja såtidpunkt. Tillexempel bör man på arealer med mycket gräsogräs utföra sådd 14 dagar efter den tidigast rekommenderande tidpunkten, tex om man har problem med renkavle.

Likaledes skall man vara uppmärksam på att tidig sådd ger större risk för havrerotsot, större risk för liggsäd, ökad risk för utvintring och ökad mottaglighet för svampsjukdomar.

Nedan har vi listat några generella riktlinjer för den optimala såtidpunkten:

 • Höstvete, 1 års: 1 september till 25 september. För att minimera risken för rotdödare börjar man med 1 års markerna.
 • Höstvete 2 års: 15 september till 25 september på grund av risken för rotdödare.
 • Höstkorn 6rads: 5 september till 20 september
 • Höstkorn hybrid: 5 september till 20 september
 • Höstkorn 2rads: 10 september till 20 september, Höstkorn är den höstspannmålsart som är mest känslig för förändringar i såtidpunkt och bör inte sås för tidigt.
 • Rågvete: 1 september till 30 september
 • Råghybrid: 1 september till 30 september

Såtabeller och utsädesmängder i höstspannmål

Rekommenderade plantantal pr. m2 för höstspannmål

Sådato

September

Oktober

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

1-3

4-7

8-11

12-15

Höstvete

220

250

280

310

340

370

390

410

425

450

Höstkorn, 2r

265

290

315

340

Höstkorn, 6 r

205

230

255

280

305

Höstkorn, hybrid

170

185

205

220

Råg, hybrid

150

160

170

185

195

210

230

270

290

Rågvete

200

220

240

280

300

320

340

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • På kalla lokaliteter bör plantantalet ökads med 25 plantor per m2
 • På arealer som odlas plöjningsfritt bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2
 • På mycket styv lerjord bör plantantalet ökas med 25 plantor per m2

 

Plantantal

Ju tidigare sådd desto lägre plantantal, och därför stiger det optimala plantantalet från ca. 220 pl/m2 vid sådd 1 september till över 400 pl/m2 vid sådd i oktober. I ovanstående tabell har vi angivet en rekommendation på det optimala plantantalet för enskilda arter. Det är viktigt att korrigera plantantalet efter förhållandena – man bör tillexempel korriera med plus 25 plantor per m2 på kalla lokaliteter, vid plöjningsfri odling och/eller på mycket styv jord.

Utsädesmängden kan avläsas direkt i såtabellen för höstspannmål, eller beräknas med hjälp av den formeln. Innan avläsningen och beräkningen skall man ta ställning till det önskade plantantalet. TKV (tusenkornsvikten) kan avläsas på den storsäck som utsädet levereras i.

Grobarhetsprocent
Såbädd September Oktober
God 85 – 90 % 80 – 85 %
Medel 80 % 75 %
Dålig 75 % 70 %

 

Beräkning av utsädesmängd
Förväntat plantetal pr m2 x TKV (Tusenkornvikt)

% Förväntad grobarhet

  =        Utsädesmängd i kg pr ha

 

 

Utsädesmängd (kg/ha) vid olika plantantal och TKV. Grobarhet = 85 %
Plantantal/TKV 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
160 64 68 72 75 79 83 87 90 94 98 102 105
200 80 85 89 94 99 104 108 113 118 122 127 132
240 96 102 107 113 119 124 130 136 141 147 152 158
280 112 119 125 132 138 145 152 158 165 171 178 184
320 128 136 143 151 158 166 173 181 188 196 203 211
360 144 152 161 169 178 186 195 203 212 220 229 237
400 160 169 179 188 198 207 216 226 235 245 254 264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom ihåg att vara kritisk mot såbäddens kvalitet, när grobarhetsprocenten skall justeras.

Beräkning av utsädesmängder av hybridhöstkorn och hybridråg

Hybridhöstkorn och hybridhöstråg levereras i units, som vanligen innehåller 1 miljon frö. Önskar man att räkna ut hur många units som skall användas per hektar och hur många kg såmaskinen ska insås till, kan man följa nedanstående räkneexempel.

 • En unit innhåller 1 miljon kärnor
 • Man önskar tillexempel att etablera 170 plantor per m2 x 10 000 m2 = 1 700 000 plantor per hektar.
 • Med en grobarhet på 85 % motsvarar det 170/85×100=200 kärnor per m2=2 000 000 kärnor per hektar
 • 1 000 000 frö per unit/2 000 000 kärnor per hektar = 0,50 ha per unit eller 2,0 units per ha.
 • Vikten av en unit varierar från art till art och från sort till sort. Om vikten inte uppges på emballaget vägs en unit eller så avläser man TKV på emballaget. Är TKV tillexmpel 45 gram för 1000 kärnor multipliceras detta med 1 000 000 kärnor som är i en unit = 45 kg per unit
 • Önskar man att så tillexempel 2,0 units per hektar med en sort som har en TKV på 45, så ställer man in maskinen till 2,0 x 45 kg per unit = 90 kg per ha plus eventuellt lite extra för exempelvis överlappning.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: