Search
Close this search box.

.

.

Fokus i Fält v 14 2020 – Om såtidpunkt och plantantal, gödningsstrategier och kalkning

 • Såtidspunkt och plantantal?
 • Gödningsstrategi vårspannmål
 • Kalkning är också en möjlighet på våren

Såtidpunkt och plantantal

Det går fort dessa dagar och många är redan igång med sådden. Det är viktigt att så så snart jorden är tjänlig på våren eftersom tillväxtsäsongen är så kort som den är. Många år upplever vi också torra perioder under våren och det är därför viktigt med god etablering innan det blir torrt. Om såtidpunkten skjuts upp kostar det snabbt i utbyte. I spannmål är spännvidden kring optimalt antal plantor per m2 stor och måste anpassas efter såtidpunkt, jordtyp och såbädd. Vid tidig sådd väljer man det minsta plantantalet och vid sen sådd det högsta. Spannmål gror vid 2-3 oC och ärter och åkerböner behöver ett par grader varmare. Vi rekommenderar att du sår i följande ordning: Åkerböner, vårkorn, havre, vårvete och ärter.

Vid sen sådd hinner inte plantan att få många sidoskott och därför får man inte gå upp i plantantal för att få ett optimalt antal ax/m2.

För att få det rätta plantantalet måste man känna tusenkornvikten som finns tryckt på förpackningen. Utsädesmängden kan räknas ut med nedanstående formel.

Antal grobara kärnor pr m2 x TKV (Tusenkornvikt (gram)
Fältgrobarheten %
=  Utsädesmängd i kg pr ha

Det är viktigt att vara realistisk kring fältgrobarheten och ofta sätts den till 90 % vilket är högt om inte jordbearbetningen är helt i topp. Grödan skall sås på fast botten.

 • Vårkorn ska sås först när jorden reder sig
 • Sådd i komprimerad fuktig jord orsakar dålig rotutveckling
 • Spannmål bör sås på 3-4 cm djup, på fast botten.

Gödningsstrategi vårspannmål

Generellt bör hela kvävemängden och alla näringsämnena läggas ut vid sådd. Vårspannmålen har en kort tillväxtsäsong, och kommer det en försommartorka är det extra viktigt att alla näringsämnena är nära rotsystemet.

Om inte alla näringsämnen placeras vid sådd bör de tillföras så tidigt i växtsäsongen som möjligt. En sen giva kan ge möjlighet till att reglera den samlade kvävetillförseln efter väderförhållandena i tillväxtsäsongen, och den kan vara med till att öka såkapaciteten under våren. Sen giva kan dock ge för dålig kväveutnyttjande vid torra förhållanden, och större risk för grönskott om torka avlöses av regn. Där man använder flytgödsel bör det myllas ner före sådden för att uppnå det bästa utnyttjandet.

Maltkorn ska så vitt som möjligt gödslas så att du uppnår ett proteininnehåll på mellan 10,0 och 10,5 procent då det härmed uppnås flera fördelar.

 • Du uppnår det ekonomiskt optimala utbytet vid cirka 10,5 procent protein
 • Genom cirka 10,5 procent protein har malten den högsta enzymaktiviteten och bryggkvaliteten och kan då enklast avsättas till mälterierna.

För varje 10 kg N extra per hektar ökas proteininnehållet med 0,2 procentpoäng.

Kom ihåg att tillföra fosfor och kalium

Med kärnan bortförs 3,2 g P/kg och 4,8 g K/k kärna. Om halmen också bortförs från jorden förlorar man 0,9 g P/kg och 7,5 g K/Kg halm. Vid ett utbyte på 6 ton spannmål och 3 ton halm bortförs från jorden cirka 22 kg P och 55 kg K. Denna mängd fosfor och kalium måste man som minimum tillföra marken i gödning för att inte utarma jorden.

Foderspannmål gödslas efter ekonomiskt optimalt utbyte.

4 danska landsförsök som gjorts 2019 bekräftar än en gång hur viktigt det är att tillföra fosfor och kalium. Alla parceller har fått 120 kg kväve vid sådd.

Kalkning är också en möjlighet på våren

Kalk tjänar dels som strukturförbättring och dels som pH-ökning i jorden. Normalt kalkar man på hösten efter skörden och innan etablering av ny gröda, då kalken arbetas ner i jordens översta 20 cm.

Men kalkprodukter kan också spridas på våren – antingen innan etablering av vårgrödan eller i redan etablerade grödor. I det sistnämnda fallet verkar kalken som en pH-ökning i det övre jordlagret och inte så mycket strukturförbättrande, innan det blir inarbetat i jorden. En ökning av pH i det översta jordlagret ökar tillgängligheten av en lång rad näringsämnen samtidigt som det tillförs lätttillgänglig kalcium som är ett viktigt makronäringsämne i plantornas tillväxt.

Det finns en rad kalkprodukter som utöver kalcium också innehåller magnesium.

Pulvertyperna sprids i hela drag och kan spridas på 15 meter och i många fall också spridas efter jordprovskarta.

Calciprill – mer än granulerad kalk

Granulerad calciprill är utmärkt när det finns mindre ytor som måste kalkas upp eller om det finns en generell önskan om att tillföra magnesium, koppar eller svavel. Produkterna är bra att placera i topp av såbädden, där nya grodda planter kan få en snabb upptagning. Granulerade kalktyper levereras i 600 kg bigbags och sprids med gödningsspridare.

Rekommenderad tillförsel av Calciprill-produkter är 200-300 kg/ha

Fördelar

 • Snabb pH-förbättring och snabb verkan i grödan
 • Kan köras ensam eller blandas med andra gödningar eller i utsädet.
 • Sprids med gödningsspridare, när förhållandena är som bäst.
 • Kan tilldelas precist på precisions-lantbruk med GPS
Granulerad kalk

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: