Kalk optimerar insatserna

Mats Rydberg är försäljningschef för norra Europa i företaget Omya, med fokus på den agrara näringen. Mats påminner oss om hur mycket kalkningen betyder för skördeökning och lönsamhet i odlingen.

Generellt sätt är vi idag mycket sämre på att kalka våra marker än tidigare, bara femtio år tillbaka i tiden - även om medvetenheten om vikten att kalka har förbättrats. Att inte se till att pH:t i marken är optimalt, hämmar tillväxt och skörderesultat. Det minskar också gödseleffektivitet och motståndskraft mot sjukdomar och vi ser en sämre struktur på våra jordar.

-Den direkta verkan i att kalka våra marker är såklart att vi förbättrar pH-värdet och ökar näringstillskottet, säger Mats Rydberg. Vi ser också en omedelbar ökning av aktivitet hos maskar och mikroorganismer. Men vi har också fördelen i att jorden blir porösare och kan magasinera vatten på ett bättre sätt, dessutom blir det en mer lättbearbetad, välmående jord, som är luftigare och torkar snabbare på våren.

-Därför är målet att alltid propagera för att kalka jorden. Kalken ska i backen. Behovet är stort. Förrådskalkning måste göras. Men det är viktigt att klargöra att det finns olika sätt kalka sin jord.

Försurningen av jorden börjar uppe i markytan, vilket innebär att ju längre ner vi i jordlagret vi kommer desto mindre surt är det. Det här beror på ett antal parametrar. Den organiska upplösningen försurar jorden liksom kväveanvändningen samt urlakning. Även själva grödans tillväxt ser också till att det skapas en försurning i jorden.

-I generella tal kan man säga att dessa parametrar skapar ett kalkbehov på mellan 5-600 kg per år.

För att då kunna ta de riktigt höga skördarna är det då inte tillräckligt med att förrådskalka någon gång då och då. För att plantan få bästa möjliga förutsättningar, bör såbädden hålla rätt pH. Man kan uppnå 100 % NPK-effekt genom att se till att pH:t är 6,5. Genom att korrigera jordens pH-värde med kalken får man ut maximal effekt av NPK-givan.

-Tappar du 20% av effekten på din NPK-gödning, vid ett pH på 6,0 - vad innebär det för kostnad för dig då?

Det är här de produkter som Omya tagit fram kommer in i bilden.

-Det vi i Omya sysslar med är att leverera produkter som du som lantbrukare enkelt kan komma ut med, och som du får full effekt med samma år du sprider dem samt kan lägga ut med hög precision, konstaterar Mats Rydberg. Med en GPS-markkarta kan du enkelt avgöra var behovet på dina arealer finns för att kunna lyfta skörden på dessa svagare jordar – och på så vis få ett jämnare fält.

-Vi har tagit fram en granulerad kalk som består av ett kalkmjöl på mellan 0-0,2 mm, fortsätter han. Det här innebär en högre lättlöslighet. Eftersom kalk löser sig bäst ju mer sur jorden är och eftersom kalkmjölet upplöses väldigt mycket snabbare på grund av det fina mjölet, jämfört med den kalksten som har lite grövre partiklar, ser vi en omedelbar effekt på insatsen.

Omyas granulerade kalk reagerar till 100 % år ett, den ger effekt direkt i såbädden, och den kan ges i växande gröda på 36 meter för bete och vall. Den kan även spridas tidigt på våren, utan några som helst restriktioner.

-Det är alltså både enkelt att få ut och exakt i sin effekt. Genom att du kan köra produkterna med din gödselspridare, har du möjlighet att snabbt komma ut.

 

Tre produkter som finns i vårt sortiment!

• Magnum 12 Granul

Numera Kravgodkänd produkt idealisk för pH-justering i dina marker speciellt vid magnesiumbrist.

• Calciprill S14

För vall och bete samt vid svavelbehov.

• Omya Calciprill

Full effekt år 1 vid lågt pH-värde.

 

Kom ihåg:

  • Generell giva för Omyas granulerade kalk är en storsäck per 2 hektar.
  • pH-värdet i markytan är alltid lägre än snittet i jordanalysen.
  • Maltkorn vill ha minst pH 6,5 upp till 7,5 i ytan. Ofta är det dock kring strax över 5.
  • Enkelheten att komma ut är det som gör den granulerade kalken effektiv: du har själv spridaren och kan köra när det passar dina jordar.
 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter