Vad är LUC

Den ökade efterfrågan på animalieprodukter och bioenergi leder till att mer och mer mark konverteras till jordbruksmark. Denna förändring av markanvändningen, Land Use Change, (LUC) står för ett av de största bidragen till de globala koldioxidutsläppen. Därför beror miljöpåverkan av en produkt eller produktionssystem till stor del på om LUC ingår i beräkningarna eller ej.

Man gör skillnad på direkt och indirekt LUC, där direkt LUC definieras som förändringar i markens användning inom produktionssystemet, under de senaste 20 åren. Exempelvis, avverkning av skogsmark eller omvandling av betesmarker för att öka arealen åkermark. Indirekt LUC definieras som förändringar i användning av mark utanför produktionssystemet. 

Ett exempel på detta är den ökande efterfrågan på bioenergi i Europa eller USA, och areal för detta, som leder till en ökad areal för sojaproduktion i Sydamerika. Indirekt LUC är komplext och metoder för att beräkna det är inte fullt utvecklade. Därför ingår det sällan i de befintliga databaserna, inte heller i GFLI.

Generellt sett har LUC inte någon stor inverkan på svenska råvaror, utan blir främst betydelsefull för importerade råvaror, som t.ex. sojabönor och palmolja. Svenska Foder redovisar, i enlighet med överenskommelsen inom Foder & Spannmål, 2 olika GWP-värden för varje foder. Ett inkl. LUC och ett exkl. LUC.