Klimatberäknade foder

Foderbranschen enade om gemensam modell

Foderleverantörerna inom Foder & Spannmål har enats om en gemensam modell för vilka principer och databaser som ska ligga till grund för en klimatmärkning. Med samma databas som grund kommer alla aktörers foderprodukter komma att gå att jämföra. Detta tycker vi är grundläggande och något som vi väntat på. Det finns ju ingen nytta med att jämföra äpplen och päron.

Vi har arbetat intensivt nu ett tag på att ta fram värden för alla råvaror, transporter och själva tillverkningen och är nu färdiga att börja presentera resultatet. Vi följer som sagt överenskommelserna vi har inom Foder & Spannmål vilket innebär att det framförallt är GFLI, en tabell som initierats av bland annat FEFAC, de europeiska foderproducenternas branschorganisation, som ligger till grund för råvarornas klimatvärde.

Vi presenterar två stycken LCA-värden i form av koldioxidekvivalenter. Med och utan det så kallade Land Use Change värdet (LUC). Värdet som anges som beräknad klimatpåverkan, kg CO2-ekvivalenter per ton foder. Värdet består av flera delar som t.ex. odling eller utvinning av råvaran, bearbetning och transport av dessa fram till foderfabrikerna och bearbetning till färdigt foder. Värdet på våra produktblad anger påverkan fram till fabriksgrind. Varje kund har på så sätt möjlighet att själv räkna på sin egen transport. Vill man inte det rekommenderar vi att man använder medelvärdet för alla våra utgående fodertransporter med bulkbil, där vi har tagit hänsyn till lastfyllnadsgrad och eventuell returlast. Det landar på 29 kg CO2-ekvivalenter per ton foder.