Läs mer om klimatberäkning

Vad ingår i klimatberäkningen?

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att utvärdera den miljömässiga påverkan en produkt har under sin livslängd. Klimatpåverkan från växthusgaser är sannolikt den vanligaste parametern som beräknas genom LCA. Oftast samlas de totala utsläppen av växthusgaser (CO2, N2O & CH4) och räknas om till CO2-ekvivalenter. Hänsyn tas då till deras olika bidrag till den globala uppvärmningspotentialen, vanligtvis med en 100-årig tidshorisont. 

Det angivna LCA-värdet för foder består av flera delar som t.ex. odling eller utvinning av råvaror där exempelvis energianvändningen, användning av gödning, växtskydd med mera ingår. Detta är den delen som står för den absolut övervägande delen.

Bearbetning av råvaran och transporter är andra delar. Både transporter från ursprungslandet, när det är aktuellt, från mottagande hamn till foderfabrik eller processande fabrik inom Sverige och transport av färdigt foder från fabrik till kund ska beräknas. När påverkan från transporterna beräknas tar man bland annat hänsyn till transportens längd, typ av motor, lastfyllnadsgrad och huruvida man har returlast eller inte.

Själva fodertillverkningen bidrar också till klimatvärdet och står ofta för runt 5 procent. Huvuddelen kommer från värmebehandlingen som görs för att bibehålla Sveriges unika läge vad gäller salmonella.

Biprodukter

När en råvara bearbetas eller förädlas måste man bestämma hur klimatbelastningen ska fördelas mellan de olika produkterna. Ett exempel kan vara vete som förädlas till vetemjöl med vetekli som restprodukt. Modellen som Svenska Foder följer och som också Foder & Spannmål kommit överens om är ekonomisk allokering. Det vill säga att klimatbelastningen fördelas efter samma fördelning som det ekonomiska värdet mellan de två produkterna gör. 

 

Vete_fält_solnedgång