Grisnytt Nr 1 2016

Fokus smågris

I förra numret av Grisnytt kunde ni läsa om Handlings-
plan Gris. Projekt 30 för 500, produktivitetspengen, Svenska Foders projekt Mot 30 och att antal smågrisar per årssugga
identifierats som bästa nyckeltalet för att mäta produktiviteten i smågrisbesättningar. I detta nummer kan ni fördjupa er i ett av delmålen för att öka antalet smågrisar per årssugga nämligen fler levande födda smågrisar. Ni kan också läsa om rengöring och desinficering av blötfoderanläggningar.

Försäljningschef Svenska Foder

Olof Månsson
Produktchef Grisfoder


Fler levandefödda grisar

Smågrisar som dias av en sugga

Logotype Handlingsplan Gris

Logotype Mot30

Sambandet mellan levande födda smågrisar och antalet smågrisar på sugga och år (SSÅ) är starkt! + 0,1 levande-födda per kull ger + 0,2 SSÅ. Fokus på antalet levandefödda smågrisar är därför en förutsättning för att kunna öka antalet smågrisar per sugga och år.

För att visa en kraftig brunst tidigt och avlossa många ägg skall suggan ska vara i god energibalans. Att undvika stora vikttapp under digivningen är därför viktigt. Stort vikttapp under digivningen leder till längre tid från avvänjning till första brunst, fler omlöp och färre grisar i nästa kull. Detta gäller i synnerhet första-grisare. Försök visar att för varje extra galldag sjunker kullstorleken med 0,4 grisar. För att undvika vikttapp under digivningen krävs att suggan är i rätt hull när hon grisar in och att hon under digivningen får i sig så mycket näringsämnen som möjligt.

Detta kräver ett smakligt, energistarkt foder med högt näringsinnehåll samt rätt utfodringsstrategi, ökningstakten skall vara hög, men inte för hög. Svenska Foders Suggfoder Intens ett av våra foder i konceptet foder för framtiden är förmodligen marknadens vassaste suggfoder med fokus på smaklighet och näringsinnehåll anpassat för att motsvara den högproducerande suggans behov med en mycket hög nivå av aminosyror, energi och ett förstärkt vitamin- och spårämnesinnehåll. Ett bra foder är förstås inte någon garanti för att lyckas om inte utfodringsstrategin och utfodringsrutinerna är bra. Här följer några tips för en god foderstrategi:

 • Ge ca 23 MJ NEs dagen före förväntad grisningsdag och grisningsdagen
 • Öka därefter tilldelningen med 5-10 MJ/dag
 • Utfodra minst 3-4 gånger per dag. Ju fler gånger desto bättre
 • Suggan ska alltid ha ätit upp 25-35 minuter efter varje utfodring. Helt rent fodertråg: öka givan
 • Foderrester kvar: öka inte givan
 • Foder kvar: töm fodertråget, hoppa över nästa utfodring eller sänk givan
 • Alltid samma person som ansvarar för foderjusteringarna.
 • Kontrollera att vattenflödet är tillräckligt (4 l/min)
 • Sämre aptit om stalltemperaturen är mer än 20°c
 • Feta suggor konsumerar sämre

Ett bra foder i kombination med rätt utfodringsstrategi ger goda förutsättningar att öka antalet levandefödda smågrisar. Andra centrala aspekter för antalet levandefödda smågrisar är:
• Strikta semineringsrutiner och rätt ”timing”
• Att undvika onödig stress. Allra viktigast direkt efter
semineringen och första månaden av dräktigheten
• Rätt avelsmaterial

Om du har frågor om hur du skall gå till väga för att öka antalet levandefödda smågrisar så tveka inte att höra av dig till någon av våra duktiga säljare.

I nästa nummer av Grisnytt kommer ni kunna läsa om delmål ”Färre döda spädgrisar”.


Rengöring och desinficering av blötfoderanläggningen

Blötfoder är ett rationellt utfodringssystem med många fördelar bland annat går det ofta att sänka foderkostnaden eftersom det är lätt att hantera olika typer av blöta biprodukter från livsmedelsindustrin. Det finns dock ett antal problem relaterade till blötfoder. Flera av dem är diffusa och det är inte alltid att de sätts i samband med blötfodret. Om misstankar finns att något inte stämmer i blötfodret är en bra början att ta en hygienanalys av soppan. För att få ett så rättvisande prov som möjligt skall provet tas vid utfodringsventilen eller i blandarkarets returledning i slutfasen av rundpumpningen. Det är också en god idé att ta hygienanalys på eventuella blöta komponenter. Hygienanalyser kan ibland vara svårtolkade. Ta hjälp av en expert. Här nedan följer en kontrolllista samt en lista av problem som kan orsakas av störningar i blötfoderanläggningen och en lista på tillfällen när blötfoderanläggningen skall rengöras och desinficeras.

Några problem som kan orsakas av dålig blötfoderhygien:

 • Lågt foderintag/fodervägran
 • Hög frekvens grisningsfeber
 • Mycket kastningar
 • Många omlöp
 • Låg mjölkproduktion hos suggorna
 • Dålig mag-/tarmhälsa
 • Dålig tillväxt på tillväxtgrisar och slaktsvin

När bör en blötfoderanläggning rengöras och desinficeras?

För att undvika produktionsstörningar på grund av foder med dålig hygien ska foderanläggningen regelbundet
kontrolleras och rengöras.

Daglig kontroll:

 • Hur är aptiten, finns det grisar som inte äter upp?
 • Kontrollera att inga ventiler läcker och att det inte finns gammalt foder i trågen
 •  Inspektion av blandarkaret
 •  Lukta på fodret, eventuellt smaka
 • Följ med utfodringen en gång per dag i alla stallavdelningar

Rutin varje vecka

 • Mät pH om syra tillsätts och/eller sura fodermedel används
 • Rengör nersläppsrör för torra komponenter i blandarkar
 • Kontrollera nersläppsrör till fodertråg
 • Rengör blandarkaret noggrant, invändigt och utvändigt
 • Kontrollera rörverk, omrörarvingar, lyssna efter oljud
 • Kontrollera eventuella läckage vid ventiler, övergångar och pumpar

Kontroll varje halvår

 • Inspektera tankar och silos invändigt
 • Vågarnas funktion
 • Förbrukning av råvaror, stämmer datorns uppgift med leveranssedlarna?
 •  Väg fodermängden som utfodras vid två till fem foderventiler och jämför med datorn
 • Kontrollera ts-halten
 • Siktanalys på mald spannmål och vattenhalt på spannmålen

Åtgärder varje år

 • Byt membran på kretsventiler
 • Kalibrera vågceller och dator samtidigt så att blandarkarens vikt hålls aktuell

Blötfoderanläggning skall rengöras & desinficeras om något av följande problem upptäcks

 • När det finns beläggningar i foderrör, blandartank och nedsläppen till blandartanken.
 • När foderintaget inte är det förväntade
 • Vid foderbyte, särskilt om bytet görs på grund av problem i besättningen.
 • Vid sanering
 • När hygien analys visar på nedsatt hygienisk kvalitet. Det är som sagt inte alltid som analyssvaren från hygienanalyser är lätta att tolka mitt tips är därför att ta hjälp av en expert!

En korrekt genomförd rengöring och desinfektion av blötfoderanläggningen görs i fyra steg.

 1. Mekanisk rengöring med högtryckstvätt, borste etc.
 2. Kemisk rengöring med rengöringsmedel t.ex. DM Clean.
 3. Desinfektion med desinfektionsmedel t.ex. CID 2000
 4. Sist men inte minst: Uppstart

Behållare/tankar för blöta komponenter är också en del av blötfoderanläggningen och skall självklart också rengöras och desinficeras med jämna mellanrum och vid behov.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer hjälp och tips om hur och när du skall rengöra/desinficera din blötfoderanläggning.


Samla dina inköp!

Nu har vi samlat vårt stora produktsortiment i en ny broschyr, vår ProduktGuide! Här hittar du det mesta en
grisproducent kan behöva. Allt från foder och järnprodukter till vitaminer och strömedel. Och mycket, mycket annat.

Alla produkter du hittar i vår ProduktGuide kan du beställa via kundtjänst och få levererat hem till gården med våra så kallade turbilar. Snabbt, enkelt och smidigt.

Du hittar produktguiden på vår hemsida där du kan ladda ner den och upptäcka vårt omfattande sortiment!


Marknadsorientering – proteinråvaror och spannmål

Av Pontus Eriksson, inköpschef råvaror och Per-Arne Gustavsson, spannmålschef

Proteinmarknaden

Sojapriserna på börsen i Chicago har handlats sidledes (oförändrade) senaste tiden och den tidigare långa nedåttrenden är mer i en oförändrad bana just nu. Torrt väder i Argentina men det oroar inte marknaden så mycket då det har varit bra förhållanden tidigare. Skörden i Brasilien går bra och avkastningen ser bra ut så man räknar med stora volymer på skörden som kommit igång bra.

Det enda orosmolnet just nu är att väntetiderna (lineups) att lasta båtar på export från Brasilien stiger och är rekordlånga för denna tidpunkt på året.

Rapsprodukterna ligger på en stabil nivå och följer sojapriserna ganska slaviskt för tillfället. Dock så finns en liten oro att det kommer att vara brist på rapsfrö under sommaren innan den nya rapsskörden kommer. Detta kommer troligtvis att göra att rapsprodukterna stiger under sommar månaderna till den nya skörden är bärgad.

Stora globala lager av soja. Kina som är i negativ trend ekonomiskt samt låga oljepriser har pressat råvaror till den nivå vi är idag. Med denna historik så tror vi att priserna kommer röra sig sidledes (vara relativt oförändrade) tills det kommer nyheter i marknaden för att den skall få någon riktig trend riktning.

Spannmålsmarknaden

För spannmålen så är situationen liknande som för proteingrödorna. Det vill säga gott om spannmål överallt. En skillnad finns dock mellan exportmarknaden och svensk marknad. I Sverige betalas det högre priser i relation till proteinhalten, speciellt i vete.

På exportmarknaden efterfrågas fodervete pga. gott om proteinvete i t ex Frankrike. Matif har haft en svag utveckling, vilket i viss mån kompenseras av en relativt svag svensk krona.


Kategorier i: